Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
przez B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. na Portalu Klienta

 


1. Definicje
Regulamin ustanawia następujący zbiór definicji:
a) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
b) B&K – B & K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-695 Warszawa, ulica Nowogrodzka 56A, NIP: 1080000444, REGON: 015794600, KRS:0000214528 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 216.300,00 zł,
c) Portal Klienta – serwis internetowy umieszczony pod adresem https://kidp.b-i-k.pl/ należący do B&K, w ramach którego B&K świadczy usługi drogą elektroniczną,
d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez B&K na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, za pośrednictwem Portalu Klienta,
e) Usługobiorca– osoba korzystająca z usług oferowanych przez B&K na Portalu Klienta,
f) Klient – oznacza osobę korzystającą z Portalu Klienta.

 

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez B&K z wykorzystaniem Portalu Klienta, w szczególności:
a) prawa i obowiązki B&K oraz Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
b) rodzaje i zakres Usług,
c) wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się B&K,
2.2. Regulamin został sporządzony w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
2.3. B&K na Portalu Klienta nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin w sposób umożliwiający Usługobiorcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2.4. B&K oraz Usługobiorcy są zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
3.1 Portal Klienta ma przede wszystkich charakter informacyjny a także, w określonym zakresie, umożliwiający skorzystanie z produktów ubezpieczeniowych w postaci ubezpieczeń oferowanych przez osoby trzecie, tj. zakłady ubezpieczeń, przede wszystkim w ramach modelu ubezpieczenia grupowego.
3.2  B&K świadczy Usługi polegające na:
3.2.1 informowaniu Klientów za pośrednictwem Portalu Klienta o wybranych produktach ubezpieczeniowych;
3.2.2 udostępnianiu Klientom za pośrednictwem Portalu Klienta wybranych dokumentów związanych z takimi produktami ubezpieczeniowymi, np. ogólne warunki ubezpieczenia, dodatkowe informacje o ubezpieczeniu, itp.
3.3 Dodatkowo, Portal Klienta może umożliwiać:
3.3.1 przystępowanie lub wyrażanie chęci przystąpienia przez Klienta do określonych na Portalu Klienta grupowych umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy zakładami ubezpieczeń a ubezpieczającym (przy czym takim ubezpieczającym mogą być zarówno osoby trzecie jak i B&K);
3.3.2 ewentualnie także zawieranie lub wyrażenie chęci zawarcia przez Klienta indywidualnych umów ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń;
3.4 Nie wszystkie usługi z zakresu Usług będą oferowane w każdym momencie w pełnym wymiarze. W szczególności dotyczy to usług określonych w pkt. 3.3.2.
3.5. Na Portalu Klienta będzie można znaleźć informację o aktualnym zakresie (asortymencie) Usług dostępnych na dany moment, w szczególności informację o grupowych umowach ubezpieczenia, jakie są dostępne dla Klientów, po spełnieniu określonych warunków objęcia danego Klienta ochroną ubezpieczeniową wynikająca z takich umów.


4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
4.1 Rozpoczęcie korzystania z Usług przy użyciu Portalu Klienta przez Usługobiorcę jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
4.2 Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie wraz z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę Portalu Klienta bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

 

5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
5.1 Usługi świadczone przez B&K dostępne są dla Usługobiorców – użytkowników Internetu, którzy zaakceptowali treść Regulaminu.
5.2 Prawidłowe korzystanie z Portalu Klienta oraz z Usług świadczonych z wykorzystaniem Portalu wymaga od Usługobiorcy posiadania następującego sprzętu i oprogramowania:
5.2.1 dowolne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z zainstalowaną przeglądarką internetową, z dostępem do sieci Internet. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Portalu Klienta B&K możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
5.2.2 zalecane min. wersje przeglądarek :  FireFox 32, Chrome 37, Opera 12, Internet Explorer 11
5.3 W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych na Portalu Klienta B&K, niezbędna jest w przeglądarce internetowej włączona obsługa Java Script i Cookies.
5.4 B&K oświadcza, że w ramach świadczenia Usług z wykorzystaniem Portalu Klienta Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza jednocześnie, iż nie naruszy powyższego zakazu. 

 

6. Polityka prywatności 
6.1 B&K zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorców. 
6.2 Przeglądanie treści na stronach www.b-i-k.pl/ https://kidp.b-i-k.pl/ nie wymaga od Usługobiorców podawania swoich danych osobowych.
6.3 Przystępowanie do grupowych umów ubezpieczenia lub zawieranie indywidualnych umów ubezpieczenia oferowanych przez osoby trzecie, o których mowa w pkt. 3.3., przy wykorzystaniu Portalu Klienta będzie wymagać podania przez Klienta danych osobowych, jak również innych danych, jakie mogą być konieczne do objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową. W przypadku każdego produktu ubezpieczeniowego Klient będzie proszony o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, będzie także w szczególności poinformowany o tym, kto będzie administratorem jego danych osobowych, a także o podmiotach oferujących ubezpieczenie i ich roli (w szczególności w przypadku ubezpieczenia grupowego jaki podmiot pełni rolę zakładu ubezpieczeń, a jaki podmiot jest ubezpieczającym, zaś w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, jaki podmiot pełni rolę zakładu ubezpieczeń). Klient, przed udzieleniem zgody, zostanie także poinformowany w jakim celu jego dane osobowe są przetwarzane. Dodatkowo, Klient otrzyma inne informacje, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinien otrzymać przed udzieleniem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych może uniemożliwiać skorzystanie z danego produktu ubezpieczeniowego. 
6.4  Podanie przez klienta danych, o których mowa w pkt. 6.3 będzie następować za pośrednictwem Portalu Klienta przy pomocy wykorzystania oprogramowania strony i znajdujących się na niej formularzy wypełnianych elektronicznie przez Klienta. Podane przez Klienta dane będą przesyłane właściwemu administratorowi danych osobowych, zgodnie z wyrażoną przez Klienta zgodą. Z zastrzeżeniem pkt. 6.5. (poniżej), B&K nie będzie administratorem danych osobowych Klientów podawanych przez Klientów na potrzeby skorzystania przez nich z produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem Portalu Klienta. Czynności wykonywane przez B&K z zakresu przetwarzania danych będą wykonywane przez B&K na podstawie stosownej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej przez B&K z administratorem danych osobowych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16, ze zm.), dalej „UODO”, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w tej umowie. B&K przez rozpoczęciem przetwarzania danych zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 UODO, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a UDODO. W zakresie przestrzegania tych przepisów B&K ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. Dodatkowo, niezależnie od zgód o których mowa w pkt. 6.3., B&K może zwracać się do Klientów o udzielenie przez nich dobrowolnej zgody na wykorzystywanie ich danych osobowych przez B&K lub ewentualnie inne wskazane osoby trzecie, w celach marketingowych. 
6.5 Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.


7. Zasady odpowiedzialności 
B&K nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczonych Usług, jeżeli jest to spowodowane przez: 
a) awarię sprzętu Usługobiorcy, w tym również oprogramowania Usługobiorcy,
b) niezgodne z Regulaminem korzystanie z Portalu Klienta przez Usługobiorcę, 
c) działania siły wyższej.


8. Przerwy w funkcjonowaniu Portalu Klienta

B&K zastrzega sobie możliwość technicznego aktualizowania Portalu Klienta i dokonywania prac konserwacyjnych, które mogą skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z Portalu Klienta.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego
9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy składać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@b-i-k.pl w terminie 14 od dnia wystąpienia problemu. Reklamacje złożone po terminie również będą rozpatrywane, jeżeli zgodnie z przepisami prawa na B&K będzie nadal ciążył obowiązek prawny ich rozpatrzenia, w szczególności odpowiedzialność B&K, jaka może mieć związek z przedmiotem reklamacji, nie wygasła.
9.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) adres poczty elektronicznej 
c) numer telefonu
d) adres zamieszkania i adres do korespondencji
e) dokładny opis reklamowanej Usługi
f) przyczynę reklamacji
9.3 Reklamacje, które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Usługobiorcy, bądź na kontakt z Usługobiorcą, bądź nie opisują w sposób wystarczający dla ich rozpatrzenia przedmiotu lub przyczyny reklamacji nie będą rozpatrywane.
9.4 O rezultacie reklamacji B&K poinformuje Usługobiorcę na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Postanowienia końcowe
10.1 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://kidp.b-i-k.pl/
10.2 Do kwestii nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
10.3 Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2015 i obowiązuje do dnia jego odwołania lub zmiany przez B&K. Zmiana regulaminu następuje poprzez publikację zmian lub nowego zmienionego regulaminy na stronie internetowej wskazanej w pkt. 8.1. powyżej.

 

Pliki do pobrania: